Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ
 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
 5. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
 6. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY
 7. DOSTAWA
 8. PŁATNOŚCI
 9. USŁUGI DODATKOWE ORAZ AKCJE PROMOCYJNE
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 13. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Stowarzyszenie, działające pod nazwą: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26 (50-425 Wrocław), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP:522-00-16-336, REGON: 00081136500000, adres do korespondencji: ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, adres poczty elektronicznej: biurot@pts.net.pl; numer telefonu: 717 840 250, zwane dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Umożliwienie korzystania ze Strony internetowej jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a  Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.
 7. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II. DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych OsobowychStowarzyszenie, działające pod nazwą: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26 (50-425 Wrocław), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP:522-00-16-336, REGON: 00081136500000, adres do korespondencji: ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, adres poczty elektronicznej: biuro@pts.net.pl; numer telefonu: 717 840 250, będące właścicielem Strony internetowej, które decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (dalej Członek) – Użytkownik, który złożył deklarację członkowską i został przyjęty w poczet członków PTS.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów lub Produktów określonych w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej, lub innego wyznaczonego przez Sprzedawcę).

Dostawca – oznacza pracownika Sprzedawcy, który dostarcza Towary lub Produkty określone w Zamówieniu na adres wskazany przez Kupującego a także podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02). 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania nabywający Produkty w ramach Platformy.

Platforma sprzedażowa (dalej Platforma) – platforma handlowa on-line należąca do Usługodawcy, skupiająca Sprzedających oraz umożliwiająca dokonywania transakcji zakupowych dostępna na Stronie internetowej pod adresem: ______________________.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (dalej PTS)Stowarzyszenie, działające pod nazwą: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26 (50-425 Wrocław), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP:522-00-16-336, REGON: 00081136500000, adres do korespondencji: ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, adres poczty elektronicznej: biurot@pts.net.pl; numer telefonu: 717 840 250, będące właścicielem Strony internetowej oraz realizujące Usługę w ramach Platformy sprzedażowej.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki techniczne  świadczenia Usług.

Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Kupującego formularza on-line znajdującego się na Platformie.

Sprzedawca – podmiot podejmujący działania zmierzające do zbycia Towarów na Platformie sprzedażowej Usługodawcy.

Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem: pts.net.pl umożliwiająca korzystanie z Usługi w ramach Platformy sprzedażowej.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Towary lub Produkty – oznacza Produkty prezentowane na stronie Platformy, na które Kupujący może złożyć Zamówienie.

Transakcja zakupowa  (Transakcja) – procedura zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów prezentowanych na Platformie, zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługodawca, Pośrednik – Stowarzyszenie, działające pod nazwą: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26 (50-425 Wrocław), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP:522-00-16-336, REGON: 00081136500000, adres do korespondencji: ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, adres poczty elektronicznej: biuro@pts.net.pl; numer telefonu: 717 840 250 będące właścicielem Strony internetowej oraz realizujące Usługi w ramach platformy sprzedażowej.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z dnia 24.05.2018r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 (dalej jako RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05).

Ustawa o  świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

Użytkownik – każdy, kto uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Platformy.

Zamówienie, Formularz Zamówienia – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na Platformie.

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

Usługodawca świadczy z wykorzystaniem Platformy Usługi polegające na:

 • umożliwieniu dokonywania Transakcji zakupowych pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi;
 • bezpłatnej możliwości przeglądania Produktów prezentowanych na Platformie.

IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownicy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Korzystanie ze Strony internetowej może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 3. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze Strony internetowej.

V. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.
 2. Usługodawca w ramach wykonywanej Usługi udostępnia Platformę celem dokonywania Transakcji i pośredniczy przy Transakcji. Usługodawca nie jest Sprzedawcą Towarów umieszczonych na Platformie.
 3. Sprzedawcy prowadzą sprzedaż Towarów za pośrednictwem Platformy na terenie Polski.
 4. Zamieszczone na Platformie informacje o Produktach prezentowanych do sprzedaży (np. opis Produktów itp.) pochodzą od producenta Produktu bądź od Sprzedającego. Przed zakupem Produktu Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego opisem zamieszczonym na Platformie. Przed użyciem Produktu, który zawiera informacje zamieszczone na jego opakowaniu przez producenta, Kupujący ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Produktu.
 5. Ceny Towarów prezentowane na Platformie są cenami ustalanymi przez Sprzedawców i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu Zamówienia. Usługodawca nie ma wpływu na zmiany cen Towarów dokonywane przez Sprzedającego.
 6. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.
 7. Informacja o złożonym Zamówieniu jest przesyłana do Sprzedawcy za pośrednictwem Usługodawcy.
 8. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą w momencie dojścia do Kupującego informacji o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.
 9. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 11. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Platformy treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy, Sprzedawcy lub osób trzecich.
 12. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy wyłącznie na własny użytek.
 13. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 14. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 15. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Platforma funkcjonowała w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na Stronie internetowej.
 16. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Stronie internetowej (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), a niepochodzące od Użytkownika, są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Stronie internetowej wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 17. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy.

VI. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

 1. Aby złożyć Zamówienie Kupujący wybiera Produkty prezentowane na Platformie, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „dodaj do koszyka”.
 2. Przez cały czas trwania zakupów Kupujący może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz kontrolować wartość Zamówienia.
 3. Klient może w każdej chwili usunąć Produkt z koszyka.
 4. Po podjęciu decyzji o zakupie Kupujący, w celu złożenia Zamówienia, wybiera adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy, rodzaj wysyłki i rodzaj płatności oraz:
  1. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
 5. W kolejnym kroku Kupujący przechodzi do wirtualnej kasy, gdzie poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Kupuję i płacę” Zamówienie zostaje przesłane na adres mailowy Usługodawcy.
 6. Następnie Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Kupującego poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego oraz przekazuje realizację Zamówienia Sprzedającemu.
 7. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, a Usługodawca nie jest stroną tej Umowy.
 8. Realizacja Zamówienia po jego przekazaniu Sprzedającemu, jest realizowana przez Sprzedającego, a Usługodawca nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 9. Potwierdzenie złożenia Zamówienia wysyłane jest do Kupującego automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Kupujący jest dodatkowo informowany o łącznej kwocie zakupów (netto i brutto) oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jeżeli takie występują.
 10. Kupujący może anulować Zamówienie w ciągu 24 godzin od jego złożenia, pod warunkiem, że Sprzedawca nie przystąpił do jego realizacji.
 11. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia przyjmowania Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, co nie ma jednak wpływu na te Zamówienia, które zostały złożone przed datą poinformowania przez Usługodawcę o dniach wolnych. Informacje o zawieszeniu przyjmowania Zamówień będą publikowane na Stronie internetowej.
 12. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, bądź też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

VII. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że strony ustaliły inny adres doręczeń.
 2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszt Dostawy Produktu oraz sposób Dostawy są wskazane na Stronie internetowej.
 4. W przypadku umieszczenia przez Kupującego w Koszyku produktów pochodzących od różnych Sprzedawców, koszty dostawy nie sumują się a Kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy osobno dla każdego ze Sprzedających.
 5. Odpowiedzialność za wysłanie Produktu spoczywa na Sprzedającym, jako podmiocie realizującym Zamówienie.

VIII. PŁATNOŚCI

 1. Kupujący uiszcza zapłatę za zakupiony Towar bezpośrednio Sprzedającemu.
 2. Usługodawca nie przyjmuje płatności i nie pośredniczy przy zapłacie za zakupiony Produkt.

IX. USŁUGI DODATKOWE ORAZ AKCJE PROMOCYJNE

 1. Usługodawca jest uprawniony do informowania na Platformie o wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, rabatach oraz wyprzedażach prowadzonych przez Sprzedawców.
 2. Ceny Produktów mogą się różnić w zależności od tego, czy Kupujący jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika z wyłączeniem utraconych korzyści.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. utratę przez Użytkownik danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy;
  3. szkody będące wynikiem podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Zamówienia;
  4. szkody powstałe wskutek korzystania z Platformy przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;
  5. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;
  6. treść danych wprowadzanych przez Użytkowników;
  7. działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail Usługodawcy lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę, adres e-mail Użytkownika składającego reklamację oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług;
  2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.
 2. Użytkownik odstępuje od umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy.
 4. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

XIII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników przesyłając odpowiednią informację na ich adresy e-mail.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę przed wejściem Regulaminu w życie.
 4. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 5. Nie powiadomienie Usługodawcy przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.
 6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.
 7. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 10. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:
  1. Załącznik nr 1- Przetwarzanie danych osobowych i pliki „cookies”;
  2. Załącznik nr 2 – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi;
  3. Załącznik nr 3 – Formularz odstąpienia od umowy o świadczenie Usług.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem _______________ roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Przetwarzanie danych osobowych i pliki „cookies”

I. PLIKI „COOKIES”

 1. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies” (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników.
 3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies”. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Stron internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie, działające pod nazwą: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26 (50-425 Wrocław), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP:522-00-16-336, REGON: 00081136500000, adres do korespondencji: ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, adres poczty elektronicznej: biurot@pts.net.pl; numer telefonu: 717 840 250.
  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z dnia 24.05.2018r.).
 2. Gromadzone dane obejmują:
  – imię i nazwisko
  – adres
  – numer telefonu
  – adres poczty elektronicznej
  – numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  Dane osobowe gromadzone są podczas wypełniania przez Użytkownika formularza Zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  – pośredniczenia przy realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Platformy, tj. przyjęcie Zamówienia oraz przekazanie danych osobowych Kupującego Sprzedawcy, celem zawarcia Umowy sprzedaży – na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przez czas trwania Usługi bądź do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  – rozpatrzenia reklamacji – na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO do czasu rozpatrzenia reklamacji;
  – dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko roszczeniami w związku usługami świadczonymi przez Administratora danych, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu przedawnienia roszczeń, określonych w przepisach prawa.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne w celu pośredniczenia przy realizacji Zamówienia. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w powyższym zakresie uniemożliwi realizację Usługi przez Administratora.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę należy skontaktować się z Administratorem mailowo: biurot@pts.net.pl bądź listownie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 6. Każdy, czyjego dane są przetwarzane, ma prawo:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  żądania ich sprostowania,
  – usunięcia danych,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – żądania ograniczenia przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator ma prawdo odmówić usunięcia danych, jeżeli przemawiają za tym przesłanki prawnie uzasadnione.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 10. Odbiorcami danych osobowych są:
  – podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji postanowień Regulaminu, tj. w szczególności – Sprzedawcy, którzy oferują do sprzedaży Produkty umieszczone na Platformie, pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę techniczną, dostawcy usług elektronicznych, dostawcy usług logistycznych i kurierskich.
 11. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne na poziomie zapewniającym ochronę przetwarzanych danych, w szczególności dokłada należytych starań aby nie zostały one udostępnione osobom nieupoważnionym. Do przetwarzania danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 12. Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości, na ich wyraźne żądanie i w przypadkach prawnie określonych.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi  świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi

 

Usługodawca, stosownie do art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Informacja dotyczy zagrożeń potencjalnych, które jednak powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do potencjalnych zagrożeń można zaliczyć:

 • możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 • możliwość działania szkodliwego oprogramowania;
 • możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
 • możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
 • możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy, konie trojańskie czy robaki;

Usługodawca zaleca, aby każdy Użytkownik dbał o bezpieczeństwo własnego komputera, poprzez stosowanie programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall.

Usługodawca, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, iż funkcja i  cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce prywatności oraz stosowania plików „cookies”.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.